เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายอภินันท์ นาวิกนันทน์ ผอ. ปปท. เขต 8 มอบ นายศุภกร กาญจนถาวร หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 400 คน ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพี่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศุภกร /13/กค/2561

Back To Top