นายประเวศ ไทยประยูร รอง.ผวจ.ประชุมส่วนเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานีติดตามผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เน้นย้ำดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อความสงบสุขของสังคม

วันที่ 24 พ.ย.63 เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเดชาชโลธรหน.ศอ.ปส.จ.สฎ.พ.ท.จรัญ อินทปัน และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

โดยที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดตามกรอบยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุผลตามกรอบแนวทางที่วางไว้ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อความสงบสุขของสังคม ซึ่งหากผู้ใดพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077 – 204097 หรือตู้ ปณ.999 สุราษฎร์ธานี 84000

Back To Top