ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอนำร่องหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ การแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านปลอดยาเสพติดนำร่องโครงการหนึ่งหมู่บ้านปบอดยาเสพติดโดยการแต่วตั้งกรรมการในตำบลในหมู่บ้านในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดที่นับวันจะแพร่กระจายไปทั่วแทบทุกชุมชนซึ่งถ้าคนในแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนร่วมมือสกัดกั้นผู้ซื้ผู้ขายผู้เสพยาเสพติดก็จะไม่แพร่ระบาดมากเข่นทุกวันนี้ ทางอำเภอกาญจนดิษฐ์สุรา๋ฎร์ธานีจึงได้จัดทำโครงการหนึ่งหมู่บ้านปลอดยาพติดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระยาดของยาเสพติดแบะต่อไปจะขยายเป็นตำบลปลอดยาเสพติด
โสภณโชติกุลพลดำมุณี ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top