แนะนำแนวทางปฎิบัติศาสนกิจมุสลิมเดือนรอมฏร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหัวหน้าคณะลงพื้นที่แนะนำแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม ระหว่างวันที่ ๒๔ หรือ ๒๕ เม.ย. – ๒๓ หรือ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยและอินทผลัมแก่ตัวแทนมัสยิด และร่วมกันทำความสะอาดมัสยิดกลางเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

Back To Top