รื้อถอนผลอาสินบุกรุกป่าชายเลนท่าฉาง

กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ.
เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ท.พงษ์ศักดิ์ ปรีชา หน.ฝ่ายงานข่าวฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ. บูรณาการร่วมกับ สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ , สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สฎ.) , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สฎ.) , ทสจ.สฎ. , นายอำเภอท่าฉาง , กำนันตำบลท่าฉาง , ตำรวจป่าไม้ , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๕ (ท่าฉาง) ลงพื้นที่ปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสินออกจากพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกในเขตป่าสงวนป่าเลนน้ำเค็มท่าฉาง รายแปลงคดีอาญาที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๐ เนื้อที่ ๒๘๙.๔๓ ไร่ ณ บ้านท่าพิกุล ม.๔ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จว.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวินัย สมรูป ผอ.สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Back To Top