จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุม Video Conference เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรับทราบแนวทางปฏิบัติจากส่วนกลาง วันที่ 26 มี.ค.63 ที่ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จากส่วนกลางผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมกับให้แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 การดำเนินการมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ (social distancing) รวมทั้งการเฝ้าควบคุม สังเกตอาการผู้กักกันตัวเอง ณ ที่พัก (Home Quarantine) ทุกกลุ่ม การตั้งจุดควบคุม COVID-19 โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อควบคุมการชุมนุม/จัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมาก และการสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลายภาคส่วนได้ผนึกกำลังผลิตและสอนการทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยาน ระบบขนส่งสาธารณะ และจุดปฏิบัติการต่างๆ พร้อมกับออกมาตรการและขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ การคัดกรองผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความมั่นใจว่า “สุราษฎร์ธานีต้องปลอดภัย”

จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุม Video Conference เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรับทราบแนวทางปฏิบัติจากส่วนกลาง

วันที่ 26 มี.ค.63. ที่ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จากส่วนกลางผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมกับให้แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 การดำเนินการมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ (social distancing) รวมทั้งการเฝ้าควบคุม สังเกตอาการผู้กักกันตัวเอง ณ ที่พัก (Home Quarantine) ทุกกลุ่ม การตั้งจุดควบคุม COVID-19 โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อควบคุมการชุมนุม/จัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมาก และการสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลายภาคส่วนได้ผนึกกำลังผลิตและสอนการทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยาน ระบบขนส่งสาธารณะ และจุดปฏิบัติการต่างๆ พร้อมกับออกมาตรการและขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ การคัดกรองผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความมั่นใจว่า “สุราษฎร์ธานีต้องปลอดภัย”

Back To Top