เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีผลิตหน้ากาก100000 ชิ้นแจกจายไปรษณีย์

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีผลิตหน้ากากผ้า 1 แสนชิ้นแจกจ่ายประชาชนผ่านไปรษณีย์ไทย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 24 มี.ค.63
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมส่งมอบหน้ากากผ้า ตามโครงการ “พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019” โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการอบรมและจัดทำหน้ากากผ้าให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการป้องกันโรคด้วยตนเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการป้องกันโรคของประชาชนทั่วไป ในสภาวะที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมจัดทำหน้ากากผ้าเป้าหมาย 1 แสนชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนมีใช้ทุกครัวเรือนๆ ละ 2 ชิ้น

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดทำหน้ากากผ้าโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตัวเอง เป็นการลดภาระค่ำใช้จ่ายและสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการป้องกันโรค สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การมอบหน้ากากผ้าให้ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 2 หมื่นชิ้น โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทไปรษณีย์ไทย สาขาสุราษฎร์ธานี ในการนำหน้ากากผ้าส่งตรงถึงบ้านเรือนประชาชน เพื่อนำไปใช้เป็นทางเลือกในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Back To Top