ฝ่ายปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 23 มี.ค.63 ที่ทำการปกครองคีรีรัฐนิคม นำโดยนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม มอบหมายให้นายพูนเกียรติ ธรฤทธิ์ ปลัดอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับมอบประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตำบลย่านยาว รวมจำนวนหน้ากากอนามัยทั้งสิ้น 4,040 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ใช้ประโยชน์ต่อไป.

ฝ่ายปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 มี.ค.63  ที่ทำการปกครองคีรีรัฐนิคม นำโดยนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม มอบหมายให้นายพูนเกียรติ ธรฤทธิ์ ปลัดอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับมอบประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตำบลย่านยาว รวมจำนวนหน้ากากอนามัยทั้งสิ้น 4,040 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ใช้ประโยชน์ต่อไป.

Back To Top