หลายภาคส่วนในสุราษฎร์ธานีรวมพลังผลิตหน้ากากอนามัย

หลายภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจผนึกกำลังผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 17 มี.ค.63  ที่โดมอเนกประสงค์ “อาคารรินทอง” วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนตัดเย็บหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ “เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อใช้ป้องกันไวรัส COVID-19 และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องตัน
ด้านนายสิรวิทญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดทำโครงการนี้เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน สามารถตัดเย็บหน้ากากอนามัยได้ด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย และนำไปขยายผลใช้ได้จริงในโอกาสต่างๆ และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ รวมทั้งเพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งการดำเนินงานของอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในห้วงเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเย็บหน้ากากอนามัยและส่งมอบหน่วยงานภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,640 ชิ้น เจลล้างมือจำนวน 200 ขวด นอกจากนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ดำเนินการเย็บหน้ากากอนามัยจำนวน 1,250 ชิ้น เจลล้างมือ 150 ขวด

Back To Top