จัดระเบียบขอทานคนไร้ที่พึ่ง

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดระเบียบขอทานและครองคนไร้ที่พึ่ง

บ่ายวันที่ 17 มี.ค.63  ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ได้แก่ การจัดระเบียบขอทาน ผู้แสดงความสามารถ การกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถของท้องถิ่น ตามมาตรา 14 การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนงานตาม MOU “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเทศบาลนครเกาะสมุย”

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ทำการขอทานไม่ให้กลับมาขอทานซ้ำ และพิจารณาการจัดตั้งชมรมผู้แสดงความสามารถจังหวัด (กลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์หรือช่องทางอื่นๆ) เพื่อให้ผู้แสดงความสามารถเกิดการรวมตัวในการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รับ ได้รู้ข้อมูลข่าวสาร และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้แสดงความสามารถ

ด้านนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ผลการลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานในปี 2562 – ปัจจุบัน จำนวน 12 ครั้ง พบผู้ทำการขอทาน จำนวน 3 ราย ขณะที่ผู้แสดงความสามารถตั้งแต่ดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 มีจำนวนผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จำนวน 36 ราย โดยในปีงบประมาณ 2562 – ปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้แสดงความสามารถแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จำนวน 14 ราย แยกเป็นเพศชาย 10 ราย หญิง 4 ราย

Back To Top