แรงงานจัดทำแผนนายจ้างอีเล็กโทนิค

 

จัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนหลากหลายช่องทาง

วันที่ 12 มี.ค.63  ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล ในการยกระดับการให้บริการประชาชนเข้าถึงหลากหลายซ่องทาง ได้เข้าถึงบริการภาครัฐ
ที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยมีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสด์ รองผู้ราชการจังหวัดราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม นางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในปี 2563 ให้เร่งรัด “ปฏิรูปกำลังแรงงาน” หรือ Workforce Transformation และนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ประชาชน ให้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานประกันสังคมจึงพัฒนางานให้มีการยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด เพื่อให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวต่ออีกว่า การพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการจากการใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษไปสู่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแฟ้มนายจ้างทั่วประเทศมีมากถึง 926,183 แฟ้ม ขณะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแฟ้มนายจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 13,996 แฟ้ม โดยในวันนี้มีการเปิด โครงการพร้อมกันทั่วประเทศในทุกหน่วยงานสำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน
ของกระทรวงแรงงานให้ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 อีกด้วย

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งโครงกาจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ มีความมุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการ โดยทำให้เอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า “แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์” มาจัดการข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้สามารถสืบค้น เข้าถึง ให้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดฝุ่น pm 2.5 และลดการติดเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และสามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง ครอบคลุมทุกรายละเอียด ทันสมัย ครบวงจร เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ในเรื่องของการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ.

Back To Top