เนื่องในวันที่ 5 มีนาคมของทุกปีเป็นวันนักข่าว หรือ วันสื่อมวลชนแห่งชาติ เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งขอให้สื่อมวลชนทุกคนจงทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเป็นปากเสียงอันชอบธรรมให้กับประชาชนตามจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดเพื่อความสงบสุขของสังคม ด้วยความปรารถนาดีจาก นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื่องในวันที่ 5 มีนาคมของทุกปีเป็นวันนักข่าว หรือ วันสื่อมวลชนแห่งชาติ เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งขอให้สื่อมวลชนทุกคนจงทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเป็นปากเสียงอันชอบธรรมให้กับประชาชนตามจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดเพื่อความสงบสุขของสังคม
ด้วยความปรารถนาดีจาก นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top