รอง.ผวจ.ติดตามสถานการยาเสพติดพื้นที่สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เน้นย้ำทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อความสงบสุขของสังคม

บ่ายวันที่ 27 ม.ค.63 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.) และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนนโยบายรัฐบาล ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการอย่างบูณาการ

โดยที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดตามกรอบยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุผลตามกรอบแนวทางที่วางไว้ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อความสงบสุขของสังคม ซึ่งหากผู้ใดพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077 – 204097 หรือตู้ ปณ.999 สุราษฎร์ธานี 84000

Back To Top