เตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีภัยแล้ง ประจำปี 2563 ว่า ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง อย่างไรก็ตามแนวโน้มคาดว่า ปีนี้จะมีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง จำนวน 19 อำเภอ 126 ตำบล 838 หมู่บ้าน โดยด้านน้ำอุปโภค บริโภคมีพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ จำนวน 2 อำเภอ คือ เกาะสมุย และเกาะพะงัน พื้นที่เฝ้าระวัง จำนวน 3 อำเภอ คือ กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร และไชยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน ได้บูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการใช้น้ำ การจัดสรรน้ำสำหรับด้านการเกษตร การใช้น้ำในครัวเรือน และด้านการท่องเที่ยว บริหารทรัพยากรน้ำให้มีคุณภาพ วางแผนการจัดการลุ่มน้ำ เพื่อให้มีปริมาณน้ำที่จะใช้รวมทั้งปริมาณน้ำที่จะกักเก็บไว้ใช้เพียงพอ นอกจกานี้ยังมีการจัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ 17 อำเภอ (ยกเว้นเมืองสุราษฎร์ธานี และเกาะสมุย) จำนวน 296 โครงการ เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ทะเลช้าลง และให้ไหลลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินและชั้นน้ำบาดาลให้มากขึ้น รวมทั้งขุดลอกคู คลอง ดูแลแหล่งเก็บน้ำในชุมชนให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้มากขึ้น และรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงการบริหารจัดการน้ำในชุมชน

ส่วนในระยะยาว ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสหกรณ์นิคมพนม พร้อมระบบส่งน้ำ ต.พังกาญจน์ อ.พนม พื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่ , โครงการแก้มลิงสระบัว)พร้อมระบบระบายน้ำ ระยะที่ 2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 พื้นที่รับระโยชน์ 1,000 ไร่ , โครงการแก้มลิงบางท่าข้าม ต.ท่าข้าม ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน ปริมาณน้ำเก็บกัก 750,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง ปี 2563 พื้นที่รับประโยชน์ 1,700 ไร่ ราษฎร 800 ครัวเรือน และให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 เร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำธารประเวศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ให้การประปาส่วนภูมิภาค จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติม และปรับปรุงการขยายสถานีผลิตน้ำระบบ RO บ้านใต้ ให้มีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนวางแผนการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ทั้งน้ำอุปโภค บริโภค และภาคธุรกิจ ส่วนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะพะงัน ได้วางแผนจัดซื้อ/เช่า ที่ดินของเอกชน เพื่อใช้ขุดสระกักเก็บน้าเพิ่มเติม.

Back To Top