องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี

วันที่  15 ม.ค. 63  ที่ห้องประชุมครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี เป็นปีที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น โดยได้บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนงานวิจัย เพื่อสร้างให้ประชาชนชาวไทยทุกคน มีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับฟังบรรยายสรุปหลักสูตรครุศาสตร์ ตั้งแต่กระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ กระบวนการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น การส่งเสริมผลักดันให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตครู ตลอดจนองค์ประกอบของการผลิตครูที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 12 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ได้ร่วมพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ตนเองได้รับกลับไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในโอกาสนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตลอดจนคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ.

ในการนี้ พ.ต.อ.จักรวรรดิ์์ บุญทวีกุลสวัสดิ์ ผกก.สภ.ขุนทะเล สุราษฎร์ธานี จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสดวกให้องคมนตรีและคณัตลอดเส้นทาง

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ภาพข่าว

โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.ภาพข่าวอาชญากรรม ภาค 8 รายงาน

Back To Top