ผู้ว่าพบ ผู้นำ 2020

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภายใต้โครงการ “ผู้ว่า พบ ผู้นำ 2020” ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

บ่ายวันที 14 ม.ค. 63  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวั ลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการ “ผู้ว่า พบ ผู้นำ 2020” โดยฝ่ายปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศักดิ์สุราษฏร์ ตลับนาคผกก.สภ.คีรีรัฐนิคมพร้อมข้าราชการผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ เพื่อรับนโยบายให้ผู้นำในระดับท้องที่ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบแนวทางการทำงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องของประเด็นนโยบายหลัก ได้แก่ ด้านการบริหารราชการ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสำคัญๆ ของพื้นที่ การจัดทำแผนในระดับอำเภอ และการวางตัวการประพฤติตัวของผู้นำในระดับท้องที่ ในอันที่จะสนับสนุนการทำงานราชการให้ประสบความสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีทิศทาง และบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว แบ่งการจัดอบรมออกเป็นกลุ่มอำเภอ จำนวน 4 โซน โซนละ 1 วัน รวม 4 วัน กลุ่มเป้าหมายเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งจังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,036 คน โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอพนม เข้าร่วมจำนวน 268 คน.

สุทธิชาติ รัชตะ  ปชส.ภาพข่าว

โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.ภาพข่าวอาชญากรรม ภาค8 รายงาน

Back To Top