ปิดค่ายเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด

พิธีปิดค่ายเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติดที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีโดยมีสุกิจ มีพริ้ง ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานมีเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติดจากอำเภอ พนม ตาขุน คีรีรัฐนิคม ชัยบุรี พระแสง เวียงสระ เคียนซา บ้านนาสารไชยา ท่าฉาง ท่าชนะพุนพิน ดอนสัก เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาชนเป็นกำลังในการสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านในชุมชนเพื่อเป็นกำลังในการช่วยหน่วยงานของรัฐในการขจัดปัญหายาเสพติดซึงผลที่จะได้รับทำให้เยาวชนได้รับรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติด จะทำให้ในหมู่บ้านหรือชุมชนยาเสพติดจะได้เบาบางลงกว่าปัจจุบัน
โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.ภาพข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top