รองประเวศติดตามผลด้านความมั่นคงจัวหวัด

หน่วยงานด้านความมั่นคง จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

บ่ายวันทึ่ 30 ต.ค.62  นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งในส่วนของตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจารจร การรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครอง การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต การปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

สำหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในห้วงเดือนที่ผ่านมา มีการรับแจ้งฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ จำนวน 38 ราย ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 50 ราย ฐานความผิดพิเศษ 63 ราย และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำนวน 1,491 คดี

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเน้นย้ำและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน.

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ข่าว

โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top