ผวจ.สฎ.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือน

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีติดตามการปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

วันทึ่ 29 ต.ค.62. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนตุลาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562 จำนวน 2 ราย , มอบถ้วยรางวัลให้แก่องค์กรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการเข้าแข่งขันกีฬาเทควันโด MK Classic Open International Teakwondo Championship 2019 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย , มอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) แก่อำเภอเคียนซา และอำเภอบ้านนาเดิม , มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย , มอบเกียรติบัตรการจัดการขยะมูลฝอย “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด จำนวน 5 ราย , และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ราย ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวยกย่องชมเชยผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และขอให้รักษาคุณงามความดีต่อไป

จากนั้นได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายมาตำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 ราย ก่อนมอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับกำชับให้หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให้สำเร็จลุล่วงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชนต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน.

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ข่าว

โสภณ โชติกุลพลผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top