ผู้ว่าราชการติดตามผลการบริหารราชการในจังหวัด

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีติดตามการปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐ เร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจจังหวัด

วันที่ 26 ก.ย.62 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกันยายน 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรและบุคคลซึ่งทำความดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2562 และนักเรียนโรงเรียนจอย ซึ่งมีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศชาติ

นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ราย มอบประกาศเกียรติคุณให้กับอำเภอที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น จำนวน 3 อำเภอ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 ราย มอบประกาศเกียรติคุณเกษตรกรดีเด่น จำนวน 1 ราย มอบประกาศเกยีรติคุณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น จำนวน 2 ราย มอบโล่กลุ่มอาชีพดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง ยั่งยืนของสัมมาชีพชุมชน จำนวน 5 ราย มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาและเยาวชนต้นแบบด้านดนตรี จำนวน 3 ราย และมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับชุมชนและโรงเรียนที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัด ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จำนวน 11 รางวัล

จากนั้นได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายมาตำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย ก่อนติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ให้ลุล่วงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน.

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ข่าว

โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top