ประชุมความมั่นคงจังหวัด

จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน

บ่ายวันที่ 26 มิถุนายนื2562 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2562 เพื่อร่วมหารือและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจารจร การรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครอง การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ การปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เป็นต้น

ทั้งนี้ จากรายงานผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในส่วนของตำรวจในห้วงเดือนที่ผ่านมา มีฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิจำนวน 22 คดี ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 58 คดี ความผิดพิเศษ 68 คดี และดคีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำนวน 1,698 คดี , คดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ จำนวน 21 คดี แยกเป็นคดีไม้ห่วงห้าม จำนวน 1 คดี และบุกรุกแผ้วถางป่า จำนวน 20 คดี พื้นที่ป่าถูกบุกรุก รวมจำนวน 75 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน.

Back To Top