อบจ.สฏ.พัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

อบจ.สุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ติวเข้มการใช้สื่อโชเซียลเพื่อการประชาสัมพันธ์

วันนี้(31 พ.ค.62) นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกีบรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิตัล” : Digital PR Facebook Live ผ่านโปรแกรม OBS Live Stream โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธื และการนำเอาประสบการณ์ไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร ประชาชน รวมทั้งประเทศชาติ โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ รู้เท่าทันสื่อแบะการใช้เครื่องมือดิจิตัล ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน , การผลิตและเผยแพร่สื่อยุคดิจิทัล , รูปแบบของรายการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live , เครื่องมือและวิธีในการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ตลอดจนเทคนิคการพูด และการสัมภาษณ์ เป็นต้น

นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสถานการณ์ปัจจุบัน ในการนำเสนอถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์บ้านเมือง และเหตุการณ์ต่างๆ ต้องมีความรวดเร็ว มีปะสิทธิภาพ และให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย.

Back To Top