ประชุมความมั่นคง ความแลอดภัยทางถนน

จังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 12/2561 ระบุการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนมาถูกทาง สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่

วันนี้(24 ก.ย. 61)ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตำรวจตรีวันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 12/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้กับการสถานีตำรวจ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของสถานภาพอาชญากรรม การปราบปรามยาเสพติด,การรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,ความมั่นคงภายในจังหวัด ,การป้องกันปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,รายงานผลคดีด้านการประมง และการนำเสนอในกรณีที่เป็นปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการ อย่างยิ่งการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ซึ่งในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิน จำนวน 46 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 22 คน บาดเจ็บ 30 คน ซึ่งลดลงจากจากเดือนกรกฎาคม 2561 ที่มีตัวเลขจากการเกิดอุบัติอุบัติเหตุจากการจราจร จำนวน 49 ครั้ง มีจำนวนผู้เสียชีวิต 27 คนและบาดเจ็บ จำนวน 41 คน โดยประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุเดือนสิงหาคม 2561 สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จำนวน 32 คัน คิดเป็นร้อยละ 37.65 ,รถยนต์กระบะ จำนวน 29 คัน คิดเป็นร้อยละ 34.11 ,รถยนต์เก๋ง จำนวน 15 คัน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ,รถโดยสารประจำทาง 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 1.18 ,รถบรรทุก6,10 ล้อ จำนวน 5 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.88 และรถอื่นๆ จำนวน 5 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.88

Back To Top