ผวจ.นศ.เข้าพบ รมต.

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปรึกษาข้อราชการในประเด็น 1.การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2.โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 3.แนวทางการจัดการผลผลิตมังคุดอย่างยั่งยืน และ 4.รายงานความก้าวหน้าโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย

พงศ์พัศ หนูเอียด อาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top