จังหวัดเคลื่อนที่สร้างสุขแก่ประชาชน

จ.สุราษฎร์ธานีนำภาครัฐและเอกชนออกหน่วยบริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”

วันนี้(21 ก.ย.61) นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนและให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าชนะ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ วัดขจรบำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ โดยได้บริการประชาชนหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ ตรวจรักษาโรค แนะนำฝึกอาชีพ บริการตัดผม แจกแว่นสายตาผู้สูงอายุ นิทรรศการให้ความรู้ และให้คำปรึกษาตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆ

  1. นอกจากนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และความดีต่อสังคม มอบสิ่งของให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้อีกจำนวนหนึ่งด้วย จากนั้นได้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมหารือกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยพื้นที่ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ มีสภาพปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และปัญหาลำคลองตื้นเขินเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก ต้องการให้ภาครัฐเข้ามารับทราบปัญหา และนำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป.
Back To Top