จังหวัดอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด“โครงการจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่” สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ณ โรงเรียนปากพูน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ เอกชน และผู้ประกอบการ นำบริการของภาครัฐ ส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ไปให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความใกล้ชิด ส่งเสริมการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างภาคราชการกับประชาชน และประชาชนกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งเพื่อการรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับการให้บริการจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่ในวันนี้ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน ๕ ราย ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ มอบวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนด้อยโอกาส มอบเครื่องนุ่งห่ม มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายน้อยน้อย และมอบเงินและชุดของขวัญสำหรับเด็กเล็ก และประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อให้ทางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนำปัจจัยที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมด้านสาธารณกุศลต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่นำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในการขยายพันธุ์ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุล ตามธรรมชาติของแหล่งน้ำ อันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน จากนั้นเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ
สำหรับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คือ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกล ถนนไม่สะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทั้งด้านการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สะดวกในการสัญจร ทำให้เกิดอันตรายได้ ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ และขาดแคลนแหล่งน้ำดิบน้ำใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลปากพูน ซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเทศบาลเมืองปากพูนมีพื้นที่กว้างและมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรขึ้นจำนวนมาก เทศบาลเมืองปากพูนมีรถขยะไม่เพียงพอในการจัดเก็บในแต่ละวันทำให้มีขยะค้างเป็นจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การออกหน่วยบริการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ เป็นการนำการบริการของส่วนราชการต่างๆ ไปให้บริการประชาชน รวมทั้งเพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน อำนวยความสะดวก สร้างความใกล้ชิด เพื่อมาให้กำลังใจ รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปช่วยเหลือ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นโครงการ “ผู้ว่าเดินดิน กินข้าวแกง แหลลงใต้ รับใช้คนคอน” โดยในการลงพื้นที่และนอนในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการระดับอำเภอ และประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนมาแก้ไข พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทั้ง ๒๓ อำเภอ จากนั้นในเวอร์ชั่นที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นโครงการจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่ และวันนี้เป็นอำเภอที่ ๒๓ ซึ่งครบทั้ง ๒๓ อำเภอ โดยในปีนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่หลังจากสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ได้กำหนดลงพื้นที่ทั้ง ๒๓ อย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน และนอนในพื้นทีด้วย สำหรับปัญหาที่นำเสนอของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทั้งปัญหาการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์มเลี้ยงไก่ในพื้นที่ตำบลปากพูนได้รับผลกระทบส่งกลิ่นเหม็น และฝุ่นละออง ได้มอบหมายให้ทางอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ในส่วนของปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในการทำบล๊อค คอนเวิร์ด ถนนอ้อมค่าย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขทั้งการระบายของน้ำและผลกระทบต่าง ๆ

Back To Top