มณฑลทหารบกที่11ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระพรหม

มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 500 ต้น และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาดังเดิม
วันนี้ (17 ก.ย. 2561) เวลา 1400 ณ บริเวณฝายมีชีวิตหาดทรายทอง หมู่ที่ 13 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย นายทหารจากมณฑลทหารบกที่ 41 ,ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอพระพรหม , นายอำเภอพระพรหม , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารสถาบันการศึกษา , ประชาชนในพื้นที่ และร่วมด้วย ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นาย สรรเพชญ์ ทันราย ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอพระพรหม กล่าวรายงาน
ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์ และผลที่เกิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และ ประชาชน จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ดังนั้น เพื่อฟื้นฟู ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้กลับคืนมาดังเดิม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอพระพรหม ได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 41 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และและพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลูกป่า ปล่อยปลา) เพื่อ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้กับทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวคิดของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีการปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น อาทิเช่น ต้นตะเคียนทอง , ต้นหลุมพอ , ต้นไม้สักทอง , ต้นไผ่ , ต้นลูกประ , ต้นมะขามป้อม พร้อมทั้งปล่อยปลาตะเพียน และกุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว
พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ และจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรต่อไปในอนาคต อาทิ การขาดน้ำเพื่อการเกษตร การลดลงของผลผลิตทางการเกษตร การลดลงแหล่งอาหารตามธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรที่จะได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้ฝากให้พี่น้องประชาชน ช่วยกันต้นไม้ที่ปลูก ปลาที่ปล่อยในวันนี้ ให้ช่วยกันดูแลรักษา ให้เจริญเติมโต อยากเห็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง ที่จะเอาชนะปัญหาหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถ้าเราร่วมมือกันก็สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อพี่น้องประชาชนก็จะได้กินดีอยู่ดี ในอนาคต
——————————————————

Back To Top