ประชุมกรรมการเหล่ากาชาดภาค

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค 11
ร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาคทั้ง 12 ภาค (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ชั้น 8 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

Back To Top