รอง.ผวจ.สฎ.ติดตามผลการดำเนินพัฒนาชีวอนามัย

รองผวจ.สุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ และระดับท้องถิ่น
วันนี้(14ก.ย.61) ที่ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ และระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ และระดับท้องถิ่น โดยจัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกอพยพหนี้ไฟ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า นโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน เน้นแนวทางการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ครอบคลุมกับแรงงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน มีกิจกรรมการดำเนินการส่วนราชการภายในจังหวัดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยงานต้นแบบในการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟที่ผ่านมา ณ อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561.

Back To Top