จังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งหาแนวทางกำจัดสิ่งปฎิกูลขยะมูลฝอย

จ.สุราษฎร์ธานีเร่งหาแนวทางบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านสุขอนามัยและการท่องเที่ยว

วันนี้(14 ก.ย.61) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561 และพิจารณาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ในปี 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หรือ “จังหวัดสะอาด” และโครงการจัดการขยะตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เกาะสมุย วงเงิน 300 ล้านบาท รวมทั้งแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 137 แห่ง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งด้านสุขอนามัย และการท่องเที่ยว ซึ่งสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันการแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้ามากขึ้น จากเดิมปี 2557 ที่มีปริมาณขยะตกค้างล้านกว่าตัน อยู่ลำดับที่ 5 จากท้ายของจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีปัญหาเรื่องขยะ โดยทางจังหวัดฯ ได้มีการแก้ไขมาตามลำดับ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีความคืบหน้าขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องได้ทำการกลบฝังขยะที่ตกค้างอยู่ในที่ต่างๆ ไปแล้วเป็นจำนวนมาก.

Back To Top