ประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานีเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บ่ายวันนี้(14 ก.ย.61) ที่ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
ทั้งนี้ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 โดยกำหนดเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม , เสด็จฯ พระราชทานเหรียญกาชาดามนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 11 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย อำเภอท่าชนะ
โดยการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ในวันนี้ เพื่อติดตามความพร้อมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจหน้าที่ เพื่อให้การเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และมีความปลอดภัยสูงสุด.

Back To Top