กฎหมาย

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๖๘ ก (๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/068/1.PDF

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/068/40.PDF

Back To Top