คณะอนุกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำที่5

คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก กลุ่มพื้นที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

บ่ายวันที่7 ก.ย.61 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมคณะคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก กลุ่มพื้นที่ 5 ร่วมกับคณะทำงานลุ่มน้ำย่อยเกาะพะงัน เพื่อร่วมหารือและติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อำเภอเกาะพะงัน โครงการปรับปรุงขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2561 และแผนการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในการกำหนดเป้าหมายเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 อีกด้วย

นายประเวศ ไทยประยูร กล่าวว่า คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก กลุ่มพื้นที่ 5 มีหน้าที่กำกับดูแลให้การการบริหารจัดการ การจัดหา การใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่เกาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะอื่นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่โครงการต่างๆ ที่ได้พิจารณาดำเนินการ จะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติ และคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุนมากที่สุด

สำหรับปัญหาด้านทรัยยากรน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีประเด็นที่สำคัญได้แก่ ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ปัญหาน้ำท่วม/อุทกภัย/น้ำป่าไหลหลาก ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง และปัญหาน้ำเสีย เป็นต้น

Back To Top