ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับอำเภอ
วันนี้(8 ก.ย.61) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ ภายใต้กิจกรรมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและประเมินผลโครงการ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมออร์คิด โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การขับเคลื่อนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด ตลอดจนได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบในหลักการที่นายกรัฐมนตรีเสนอ เรื่องการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยื่นโดยให้ทุกภาคส่วน ส่วนราชการ หน่วยงานที่มี หรือจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในระดับตำบล หมู่บ้าน บูรณาการดำเนินการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ ในการขับเคลื่อนกรอบหลักการ 10 ประเด็น โดยใช้ทีมการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์มาโดยตลอด โดยในวันนี้ได้จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ ภายใต้กิจกรรมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและประเมินผลโครงการ ขึ้น โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนงานนโยบาย Thailand 4.0 , การวิเคราะห์/ประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ , การนำเสนอผลงาน Best Practice , การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) และการเสวนา “ผลการดำเนินงาน สู่ ความยั่งยื่น” เป็นต้น.

Back To Top