ส่งเสริมรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

จ.สุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559

วันนี้(6 ก.ย.61) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 เพื่อหารือการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจกจังหวัด และพิจารณาการเสนอขอ “ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและของชาติ

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561 ได้พิจารณาและเห็นชอบประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 18 รายการ เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญของชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ จากรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งหมด 44 รายการ เพื่อประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ใน 6 ลักษณะ ประกอบด้วย วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา , ศิลปะการแสดง , แนวทางปฏิบัติทางสังคม ประเพณี พิธีกรรม และงานเทศกาล , ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล , งานช่างฝีมือดั้งเดิม , การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู่ป้องกันตัว.

 

 

 

 

Back To Top