มอบเงินสงเคราะห์

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีมอบเงินสงเคราะห์ 450,000 บาท แก่ครอบครัวนายกวิน แซ่โค้ว ผู้ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม

วันนี้(6 ก.ย.61) ที่สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฯ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปะและกล่าวให้กำลังใจมารดาและญาติของนายกวิน แซ่โค้ว อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรมที่พลเมืองดีพึงปฏิบัติ โดยลงไปช่วยเหลือ ด.ญ.รุ่งลดา มงคล ซึ่งกำลังจมน้ำในคลองพุมดวง จนเป็นเหตุให้นายกวิน แซ่โค้ว จมน้ำถึงแก่ความตาย โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มมุษยธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 6 ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายเพราะเหตุได้กระทำตามมาตรา 5 ให้จ่ายเงินชดเชยแก่ทายาทตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบำนาญข้าราชการที่บังคับใช้อยู่ในวันที่ถึงแก่ความตายโดยอนุโลม ซึ่งกรณีของนายกวิน แซ่โค้ว เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นตามหลักมนุษยธรรม ภาครัฐจึงได้มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวหรือทายาท เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท โดยสั่งจ่ายตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยฯ พ.ศ.2543 และกฎกระทรวง โดยใช้เงินเดือนแรกบรรจุต่ำสุดของข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ใช้อยู่ขณะประสบภัย คูณด้วย 30

Back To Top