ผวจ.สฎ.ติดตามการปฎิบัติงานภาครัฐพร้อมมอบเกียรติบัติ

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีติดตามการปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

วันนี้(30 ส.ค.61) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 2 ราย , มอบโล่ประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จำนวน 9 ราย , มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการต่างๆ จำนวน 6 ราย , มอบโล่และเงินรางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 4 ราย , มอบโล่รางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน จำนวน 6 ราย , มอบเกียรติบัตรครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด จำนวน 4 ราย และมอบเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีดเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 15 ราย

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ อาทิ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 , การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยใช้ระบบประชารัฐ , การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ , โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี พ.ศ.2561 (จังหวัดเคลื่อนที่ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสุขให้คนในชาติ) เป็นต้น

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำชับให้หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให้สำเร็จลุล่วงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชนต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน.

Back To Top