เจ้ากรมสรรพกำลังกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี

เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

วันนี้(12 ก.ค. 61) พลโท ปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการสรรพกำลังกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมไดม่อนพลาซ่า อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ไปสู่ส่วนราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด

พล.ท.ปรีชา สายเพ็ชร กล่าวว่า กรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร การกำลังสำรอง และการสัสดี ตลอดจนประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงาน ที่ปฏิบัติภารกิจด้านแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมทรัพยากรในแต่ละด้าน ตามแผนผนึกกำลังฯ ได้รับทราบแผนผนึกกำลังฯ และการดำเนินการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติประจำ(รปจ.) เพื่อจัดทำข้อมูล แนวทาง และแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบ ในการประสานงานดำเนินการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลัง ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธภาพสูงสุด

Back To Top