Tag: ฅนมหาดไทย

ขอแสดงความยินดี นายเจษฎา จิตรัตน์ ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย

ตามที่ หอการค้าไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัล “สำเภาทอง” แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดแต่ละจังหวัด ได้นำเสนอผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในจังหวัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และจะมีพิธีมอบรางวัลในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ นายเจษฎา […]

Back To Top