Tag: ข่าวพระราชสำนัก

ราชกิจจาฯ เปลี่ยน “ส.ป.ก.4-01” เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”มีผลบังคับใช้แล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดก สิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. […]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ จังหวัดภูเก็ต เป็นการส่วนพระองค์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปที่จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ […]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่ ปี ๒๕๖๖

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี […]

Back To Top