Tag: กองทัพบก

“บิ๊กต้น” ถอดชุดทหาร สวมชุดชาวนา เป็นประธานเปิดงานดำนา “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์”

“แม่ทัพภาคที่ 4” เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เปิดงาน “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6” เชิญพี่น้อง […]

กองทัพบก ประกาศรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ 2566 กองทัพบกออกหนังสือประกาศรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรขั้นนายพลที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ อาศัยอำนาจตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 19 […]

Back To Top