ตร.ประกาศลำดับอาวุโส “รอง ผบก.-ผู้ช่วย ผบ.ตร.” ใช้แต่งตั้งนายพล วาระ เม.ย.67

สำนักงานกำลังพล ประกาศลำดับอาวุโสระดับ “รอง ผบก.-ผู้ช่วย ผบ.ตร.” แต่งตั้งนายพล วาระเดือน เม.ย.ประจำปี 2567 ตำแหน่ง “ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.-ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.-ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 รายงานว่า สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงวันที่ 24 มี.ค. ลงนามโดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. รักษาการแทน ผบ.ตร. 

ใจความว่า ด้วย ตร. จะดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. วาระเดือนเมษายน ตามนัยมาตรา 82 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และข้อกำหนด ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. พ.ศ. 2567 โดยให้ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งข้างต้น ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลำดับอาวุโสดังกล่าว หากเห็นว่าข้อมูลการจัดทำลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องต่อ ตร. (ผ่าน ทพ.) ได้ภายใน 15 วัน 

ลำดับอาวุโส ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.” ได้แก่

1. พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.

ลำดับอาวุโส ระดับ รอง ผบช. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่ง “ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.” 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สตม.

2. พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล รอง ผบช.ปส.

3. พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ รอง ผบช.ภ.3

4. พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง ผบช. รร.นรต.

5. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท.

ลำดับอาวุโส ระดับ รอง ผบก. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่ง “ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.” 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. พ.ต.อ.หญิง การต์ชนก บุญศิวนนท์ อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มอาจารย์ บช.ศ.

2. พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

3. พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

4. พ.ต.อ.ประสิทธิศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

5. พ.ต.อ.สมพร กฤษณพิพัฒน์ รอง ผบก.ผอ.

สำหรับการแต่งตั้งวาระเดือนเมษายน เป็นการแต่งตั้งในตำแหน่ง “ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.” ยศ พล.ต.อ. แต่งตั้งจากผู้ช่วย ผบ.ตร.ที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณอายุราชการในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือสิ้นปีงบประมาณ 2567 กลุ่มนี้สามารถแต่งตั้งได้ 10 คน จากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

“ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.” ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้บัญชาการ แต่งตั้งจากรองผู้บัญชาการที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณในสิ้นปีงบประมาณ 2567 กลุ่มนี้สามารถแต่งตั้งได้ 20 คน จากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และตำแหน่ง “ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.” ยศ พล.ต.ต. เทียบเท่าผู้บังคับการ แต่งตั้งจากรองผู้บังคับการที่ครองตำแหน่งครบ 5 ปี จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2567 กลุ่มนี้สามารถแต่งตั้งได้ 30 คน จากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่กฎ ก.ตร. ให้อำนาจ ผบ.ตร. หากในวาระแต่งตั้งเดือนเมษายน มีตำแหน่งเหลือ ยังไม่ครบกรอบจำนวนตำแหน่งกลุ่มนี้ สามารถแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ขึ้นดำรงตำแหน่งกลุ่มนี้ได้ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของตำแหน่งว่าง

ที่มา – ภาพ : Thairath

Back To Top