ทุนจีนทุ่ม 7.01 พันล้าน ซื้อ KEX 73.18% ในราคา 5.50 บาท/หุ้น

ทุนจีนควักกระเป๋า 7,013.61 พันล้าน ซื้อหุ้น KEX จำนวนทั้งสิ้น 1,275,202,145 หุ้น คิดเป็น 73.18% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัทฯ (แบบ 247-3) จากบริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของ S.F. Holding Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น) ในฐานะผู้ประกาศเจตนา สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,275,202,145 หุ้น (คิดเป็น 73.18% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) โดยราคาที่คาดว่าจะเสนอซื้อต่อหน่วยที่ 5.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อที่ 7,013,611,797.50 บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 Kerry Logistics Network Limited (KLN) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange) ได้มีการประกาศจ่ายปันผลด้วยสินทรัพย์อื่นนอกจากตัวเงิน (Distribution in Specie หรือ DIS) ด้วยหุ้นทั้งหมดของ KEX ที่ KLN ถืออยู่ผ่านบริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KLNTH) จำนวน 907,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 52.06% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ KEX โดยการทำ DIS ดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับก่อน คือ KLN ต้องได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ KEX จากสำนักงาน ก.ล.ต.

โดย Flourish Harmony Holdings Co., Ltd. (Flourish) (บริษัทย่อยที่หุ้นทั้งหมดถือโดยทางอ้อมโดย S.F. Holding Co., Ltd. (SF) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น และผู้ประกาศเจตนาได้ตกลงที่จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว Flourish จะโอนหุ้นที่ได้จากการทำ DIS ให้ผู้ประกาศเจตนา โดยสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันที่ KLN ได้รับการผ่อนผัน ทั้งนี้ จากการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว ผู้ประกาศเจตนาจะได้รับหุ้น KEX เป็นจำนวน 467,373,855 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 26.82% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ KEX ในวันที่การทำ DIS เสร็จสิ้น

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

Back To Top