โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ นั่ง เลขาฯป.ป.ส.

จากรณีวันที่ 4 มกราคม 2567 เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา มีประกาศ ใจความว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

Back To Top