เช็คพื้นที่นำร่อง ผับบาร์เปิดรับปีใหม่ เคาท์ดาวน์ถึง 6 โมงเช้า 1 ม.ค. 67

เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงมหาดไทย เปิดสถานบริการ ถึงตี 4 นำร่อง กทม. – ภูเก็ต – ชลบุรี – เชียงใหม่ – เกาะสมุย ไฟเขียว ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ยาวถึง 6 โมงเช้า รับเทศกาลปีใหม่ไทย 2567 มีผลใช้บังคับภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

อีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “มาตรการเปิดสถานบริการ”ในช่วงฟื้นฟูศก. รายงานล่าสุดทางด้าน น.ส. เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

น.ส.เกณิกา กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ (ฉบับที่…) พ.ศ…. มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ พ.ศ. 2547 เพื่อกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศที่เพิ่งผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จึงจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการขยายเวลาเปิดสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่ สมควรกำหนดเป็นท้องที่นำร่องขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ส่วนท้องที่อื่นที่ประสงค์จะขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6/2 และ ข้อ 6/3 ระบุดังนี้

1. ข้อ 6/2 สถานบริการตามมาตรา 3 (1) (3) (4) และ (5) ได้แก่ สถานที่ที่มีเวทีเต้นรำ , อาบ อบ นวด , ผับ คาราโอเกะ เธค และ ร้านเหล้า ร้านอาหาร ที่มีการแสดงดนตรี และปิดหลังเที่ยงคืน ที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้เริ่มเปิดทำการได้ตามเวลาที่กำหนดในข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ พ.ศ.2547 ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

สถานบริการตามมาตรา 3 (2) หรือโรงน้ำชา ที่อยู่ในสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งให้เปิดทำการได้ระหว่างเวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา และระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกาถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

2. ข้อ 6/3 สถานบริการตามมาตรา 3 (1) (3) (4) และ (5) ที่อยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ท้องที่จังหวัดภูเก็ต ท้องที่จังหวัดชลบุรี ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เริ่มเปิดทำการได้ตามเวลาที่กำหนดในข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ พ.ศ. 2547 ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

สถานบริการตามมาตรา 3 (2) ที่อยู่ในท้องที่ตามวรรคหนึ่งให้เปิดทำการได้ระหว่างเวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา และระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

ท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้สถานบริการเปิดทำการได้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยสรุปเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ ดังนี้

ทั้งนี้ สมควรให้ร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

ท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้สถานบริการเปิดตามเวลาข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด เช่น มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวตามจำนวนที่กำหนด แต่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่พร้อมจัดทำแผนงานมาตรการต่างๆ

เช็กลิสต์พื้นที่นำร่อง ผับบาร์เปิดรับปีใหม่ เคาท์ดาวน์ถึง 6 โมงเช้า 1 ม.ค. 67

ที่มา NationTV

Back To Top