มรส.ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ปี 2566 สร้างวิหารและมณฑป วัดภูธรอุทิศสิทธาราม

เมื่อวันนี้ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) มอบหมายให้ ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิดรองอธิการบดี ฝ่ายระบบอำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มรส. ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างวิหารและมณฑปภายในวัด ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายระบบอำนวยการ มรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เชิญชวน บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ซึ่งได้รวบรวมปัจจัยไปถวายแก่ทางวัดเพื่อดำเนินการสร้างวิหารและมณฑป อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป แต่เนื่องจากปัจจุบันทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างให้แล้วเสร็จอีกเป็นจํานวนมาก มรส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้รวมใจพุทธศาสนิกชนในการสมทบจตุปัจจัยตามกําลังศรัทธากว่า 151,894 บาท นำถวายวัดภูธรอุทิศสิทธารามเพื่อใช้เป็นทุนในการสร้างวิหารและมณฑปให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ที่มา เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์, อดิสรณ์ เนาวโคอักษร สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Back To Top