มอ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เพิ่มผลผลิต-คุณภาพ ปาล์มน้ำมันไทย

มอ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเกษตรกร ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิต-คุณภาพ ปาล์มน้ำมันของเกษตรกรไทย

นายสมรัก  ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี กล่าวว่า โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรกร เพิ่มผลผลิต “ปาล์มน้ำมัน เป็นหนึ่งในกิจกรรมของบริษัทฯ ที่เราทำมาต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการเพิ่มผลผลิต และทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ในวันนี้ เราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และพันธมิตรภาคเอกชน จัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ในสวนปาล์มน้ำมันของตนเอง รวมทั้งในวันนี้เราได้ทำความตกลงร่วมกัน (MOU) กับทางมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดอบรมและทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน และต่อยอดเพื่อหานวัตกรรมใหม่ๆ และการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมัน

“ผมในฐานะผู้บริหาร ของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ผู้ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ มีความยินดีที่เห็นโครงการฯ นี้เกิดขึ้น และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในทุกๆ ด้านกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งองค์ความรู้หลักของประเทศ รวมทั้งทุกๆ หน่วยงานของภาครัฐ เพื่อที่จะให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน”

นายกองเอก ดร. เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวเสริมว่า “สมาคม” มีพันธกิจหลักคือความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้เกษตรกรของประเทศไทยมีการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรและมาตรฐานสากล เราได้ร่วมทำกิจกรรมกับเหล่าสมาชิกของสมาคมฯ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ อย่างทางสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความร่วมมือในการทำงานค้นคว้าวิจัยร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหวังผลให้เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านการเกษตรของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภารกิจในการบริการวิชาการเชิงพื้นที่ทั้งในส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทั้งภาคใต้ และทำงานร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการตอบโจทย์เชิงพื้นที่ด้านปาล์มน้ำมัน เช่น การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ Oil Palm City ของจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ตามแนวทาง สุราษฎร์ธานีโมเดล ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมผลักดันการเข้าสู่มาตรฐาน RSPO และการดำเนินการโอเลโอเคมีอย่างครบวงจรด้านปาล์มน้ำมัน ในภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเรายังมีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ดำเนินการศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร เพื่อสังคม ตามแนวทาง BCG Model ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมด้านการเกษตร ประมง และอาหาร ที่นั่นเรามีแปลงสาธิตในการพัฒนานวัตกรรมด้านปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรด้วย

ที่มา NationTV

Back To Top