เปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก.เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม ตรวจสอบเอกสารเงื่อนไข

เปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม สืบเนื่องจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดให้เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม โดยเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

สถานที่ยื่นเปลี่ยนทีดิน ส.ป.ก. เป็นโฉนด

  •  ส.ป.ก. ทุกจังหวัด
  •  หน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ของ ส.ป.ก.
  •  ระบบ Online Web site ส.ป.ก.

เอกสารที่ต้องเตรียม

  •  ส.ป.ก.4-01 (ฉบับผู้ถือ) หรือ สำเนาสัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส. (กรณีกู้เงิน ธ.ก.ส.)
  •  บัตรประจำตัวประชาชน
  •  สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ

  • เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (วันที่ระเบียบใช้บังคับ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • วันที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)
  • วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)

“การนับ 5 ปี สามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง อาทิ รายชื่อที่ประกาศ ณ ที่ทำการผู้ปกครองท้องที่/วันที่ลงใน ส.ป.ก.4-01 ฉบับแรก ก่อนแบ่งแยก หรือสอบถามได้ที่ ส.ป.ก.จังหวัด”

ขณะที่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดให้เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม โดยเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด ทั่วประเทศ ณ ที่ตั้ง ส.ป.ก.จังหวัด, หน่วยบริการเคลื่อนที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส.ป.ก. www.alro.go.th. สำหรับการเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก.เป็นโฉนดไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ที่มา  Thansettakij , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Back To Top