ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบนโยบาย และข้อสั่งการประจำปีงบประมาณ 2567 ลั่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คือเป้าหมายอันดับหนึ่ง

เมื่อวานนี้ 11 ตุลาคม 2566 ที่ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบนโยบาย และข้อสั่งการประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในส่วนภูมิภาค และ ส่วนกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอ ตลอดจน องค์กรอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยการที่ตนเองเป็นชาวสุราษฎร์ธานี จึงมีความภาคภูมิใจอย่างมาก ที่ได้มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตั้งใจว่าจะใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมด ทุ่มเทให้กับการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และพัฒนาบ้านเกิดให้มากที่สุด ตลอดห้วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ โดยเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งคนที่ใกล้ชิดพื้นที่และเข้าใจปัญหามากที่สุด คือ นายอำเภอ และส่วนราชการในพื้นที่ จึงถือเป็นด่านแรก ที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน ทันที แต่หากปัญหาใหญ่ เกินกำลัง ก็ขอให้รายงานมายังรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเข้าสนับสนุนทันที โดยขณะนี้ ได้วางแผนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม ทุกอำเภอทั้ง 19 อำเภอ เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนด้วยตนเอง และจะนำโมเดลจากการแก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้ ด้วยการสร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่มาปรับใช้
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังได้เตรียมขับเคลื่อน โครงการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง สกายวอล์ค เขาท่าเพชร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความล่าช้าจากการแก้ไขแบบแปลนให้เหมาะสมกับลักษณะกายภาพของพื้นที่ ตลอดจน ขับเคลื่อนการเสนอแหล่งโบราณสถาน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สู่มรดกโลก รวมไปถึงขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยว โดยเน้นการสนับสนุนด้านอาหาร วัตถุดิบและสินค้าท้องถิ่น ที่โดดเด่นของพื้นที่ เพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมกับเน้นย้ำให้ส่วนราชการ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล ตลอดจน กระทรวงต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

และในช่วงบ่าย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมกับเน้นย้ำและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง รวมถึงการป้องกันก่อคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top