ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย ผู้ว่าฯ คนใหม่ อยู่ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงกรณีที่ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จะย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านใหม่ แทนท่านเก่าที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมานั้น ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ย้ายให้ไปดำรงตำแหน่ง นั้น ต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ มาก่อน จากนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และเดินทางไปรับตำแหน่งตามที่ทรงโปรดเกล้าฯ ดังนั้นในระหว่างนี้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบันไปก่อน เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แล้วจึงจะเดินทางมารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการสำหรับนายเจษฎา จิตรัตน์ ภูมิลำเนาเดิมเป็นชาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2532 ในตำแหน่งปลัดอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่และเจริญเติบโตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี 2535 ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49 ปี พ.ศ. 2544 , หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ อส. ชุดที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 , หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 55 พ.ศ. 2553 และได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการที่มีผลงานดีเด่น สาขาบริหารนโยบายตามโครงการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นในรอบปี 2550 ของกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top